Säännöt

Rauhala-klubi ry:n säännöt

Säännöt hyväksytty yhdistyksen perustamiskokouksessa Oulun yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston juhlakokouksen kuluessa 26. helmikuuta 2010.

 Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteri vahvistanut 27.5.2010.

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Rauhala-klubi ry. ja sen kotipaikka on Oulu.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää, kannustaa ja tukea Oulun yliopiston ylioppilaskunnan tarkoituksen toteutumista, oululaista ylioppilaskuntatoimintaa ja Oulun yliopiston ylioppilaskunnassa toimineiden henkilöiden verkostoitumista.

Yhdistys pyrkii toiminnallaan myös turvaamaan ja säilyttämään Oulun yliopiston ylioppilaskuntaan ja siinä toimineisiin henkilöihin liittyvää muistitietoa, tieto-taitoa sekä materiaalia.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun ylioppilaskuntatoiminnasta, järjestää koulutus-, ja keskustelutilaisuuksia sekä muita vastaavia tapahtumia. Yhdistys voi harjoittaa tiedotustoimintaa, järjestää tutustumis- ja opintomatkoja jäsenistölleen sekä kustantaa ja levittää ylioppilaskuntatoimintaan liittyvää kirjallisuutta ja muuta aineistoa.

Yhdistys kasvattaa ja kouluttaa Oulun yliopiston ylioppilaskunnan uusia toimijoita vastuulliseen ja vaikuttavaan ylioppilaskuntatoimintaan.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi kerätä jäsenmaksuja, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia, rahankeräyksiä, myyjäisiä ja huvitilaisuuksia.

3. Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Jäseneksi hyväksyttävällä on oltava kokemusta Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toiminnasta.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen yleiskokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yleiskokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaiset ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua.

Kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yleiskokous.

6. Hallitus

Hallitukseen kuuluvat sääntömääräisessä yleiskokouksessa valitut puheenjohtaja ja viisi (5) varsinaista jäsentä, joiden toimikausi on kolme (3) vuotta ja joista on vuosittain erovuorossa kaksi hallituksen jäsentä. Erovuoroinen jäsen voidaan valita uudelleen ilman välivuotta. Puolet hallituksen jäsenistä pyritään valitsemaan Oulun yliopiston ylioppilaskunnan piiristä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Muut toimihenkilöt, kuten esimerkiksi sihteeri ja taloudenhoitaja, valitaan hallituksen kokouksessa, mutta he voivat olla myös hallitukseen kuulumattomia henkilöitä.

Hallitus voi nimetä avukseen toimikuntia ja valiokuntia, joihin voidaan nimetä myös yhdistykseen kuulumattomia henkilöitä.

Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen jäsenistä on paikalla.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai jos vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä puheenjohtajalta vaatii.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen yleiskokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain Oulun yliopiston vuosipäivän yhteydessä tai välittömässä läheisyydessä hallituksen tarkemmin määräämänä ajankohtana.

Ylimääräinen yhdistyksen yleiskokous pidetään, kun yhdistyksen vuosikokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen  äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Yhdistyksen yleiskokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen yleiskokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on yleiskokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yleiskokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee yleiskokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yleiskokouksen koollekutsuminen

Yleiskokous on kutsuttava koolle vähintään seitsemäntenä vuorokautena ennen kokousta jäsenille sähköpostitse sekä lisäksi mahdollisuuksien mukaan Oulun ylioppilaslehdessä ja Oulun yliopiston tiedotuslehdissä ilmoittaen.

11. Yhdistyksen vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.    kokouksen avaus

2.    valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3.    todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.    hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.    esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6.    päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7.    vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä kannattavien jäsenten liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

8.    valitaan hallituksen erovuoroiset jäsenet ja puheenjohtaja

9.    valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

10.  käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yleiskokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa tai yhdistyksen tullessa lakkautetuksi lahjoitetaan yhdistyksen varat Suomen kulttuurirahaston Pohjois-Pohjanmaan rahaston yhteyteen kuuluvaan Oulun ylioppilasrahastoon.